سه شنبه, 01 عقرب 1397 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

طالبان مسلح در پنج ولایت در ساحات نا امن پول صرفیه برق را جمع آوری میکند PDF چاپ نامه الکترونیک
nasim   

فصل سرما همراه با مشکلات بی برقی در کابل پایتخت کشور؛ در این شب و روز نیازمندی به برق بیشتر اما بسیاری از ساحات کابل در پرچوی های بی برقی به سر می برند مشکلی که پای مقام های ریاست برشنا را به مشرانو جرگه کشانیده است.

در این میان سناتوران از خدمات برق رسانی شرکت برشنا شکایت میکنند و گذشته از آن سناتوران میگویند که در ولایت کندز 70 فیصد بل صرفیه برق از نزد را مردم طالبان مسلح جمع آوری میکنند و صرفیه برق منبع تمویل طالبان در این ولایت است.

مقام های ریاست برشنا در پاسخ به نگرانی های سناتوران می گویند شرکت برشنا زیر فشار طالبان قرار دارد و این شرکت در جمع آوری صرفیه برق در ساحات ناامن در پنج ولایت کشور به دلیل هوشدار های طالبان نا توان است.

مسولان شرکت برشنا میگویند خواست دونر ها خرید برقی وارداتی به افغانستان است نه خودکفایی افغانستان از منابع داخلی از همین رو سرمایه گذاری بینادی در این بخش نشده است.

با این حال ریاست برشنا تمویل پروژه های برق رسانی در کشور را به اساس قرضه ها در بدل سود با تداوم وضعیت فعلی در اینده از پرچوی برق هم تاریک تر می گوید.

در کنار اینکه طالبان مسلح از صرفیه برق استفاده میکنند، بالاتر از 200 افرادواشخاص زورمند،نهاد های دولتی به شمول اعضای شورای ملی ده ملیارد افغانی از بابت صرفیه برق شرکت برشنا مقروض اند که در بیشتر موارد مقروضین در برابر قطع لین برق با کارمندان شرکت برشنا از زور و تفنگ کار گرفته اند.