درباره ما چاپ

درباره ما

کابل نیوز یک چینل خبری خصوصی است که به زبان های پشتو ودری از شهر کابل نشرات می کند.


کابل نیوز با جوازنامه های وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو قانون اساسی و قانون رسانه ها فعالیت می کند.


کابل نیوز چینل سیاسی- خبری است که مسایل روزمره افغانستان و جهان را تحلیل و تجزیه می کند.


اخبار، گزارش، تحلیل، تحقیقات و برنامه های کابل نیوز در پرتو واقعیت ها و حقایق تعقیب می شوند و از هیچ طرف و جناح در گیر در حوادث خبری و تحلیلی طرفداری نمی کند.


کابل نیوز خود را به ارزش های اسلامی و ملی متعهد می داند و به رعایت ارزش ها و منافع ملی کشور پایبند است.