پس از ایجاد حکومت وحدت ملی تلفات خبرنگاران چهار برابر افزایش یافته است چاپ
اطاق خبر   

دوشنبه, 19 سنبله

یافته های تازه نهاد حمایت از رسانه های آزاد نشان میدهد ، که از سال 2015 تا سال 2018 پنجاه و سه خبرنگار کشته شده اند در حالی در حکومت حامد کرزی در مدت 12 سال 42  خبرنگار کشته شده اند.

نهاد نی میگوید حکومت وحدت ملی تلاش میکند که نشرات زنده رسانه ها را در زمان رویدادها  متوقف کند موضوعی که به باور آنان این کار  آزادی بیان را محدود میسازد . یافته های تازه ادارۀ نی یا حمایت از رسانه های آزاد نشان می دهد که از ایجاد تشکیل حکومت وحدت ملی به این سو، کشته شدن خبرنگاران بطور بی سابقه یی بلند رفته است و خبرنگاران هیچگونه مصونیت جانی ندارند.

بر اساس یافته های این اداره، پس از تشکیل حکومت وحدت ملی 53 تن از خبرنگاران کشته شده اند که در مقایسه به حکومت پیشین، چندین برابرا فزایش را نشان می دهد.

نی می گوید که در دوازده سال حکومت حامد کرزی، 42 تن از خبرنگاران کشته شده اند اما در دورۀ چهارسالۀ حکومت وحدت ملی، 53 تن از خبرنگاران کشته شده اند.

نی می گوید که حکومت تلاش می کند تا هنگام رویداد های تروریستی، نشرات زندۀ رسانه ها را متوقف سازد و دو حمله بر کارمندان رسانه ها نیز زمانی صورت گرفته است که آنان نشرات زنده پخش می کردند، موضوعی که به باور این اداره، سوال برانگیز است.

خبرنگاران افغان نیز خشونت ها در برابر رسانه ها را نگران کننده می خوانند و می گویند که در کنار مخالفان مسلح، حکومت نیز به زندگی خبرنگاران توجه نمی کند.

ادارۀ نی می گوید که برخی از رسانه ها، معاش کارمندان شان را در وقت معین آن نمی پردازند و هشدار می دهند اگر باوجود تکمیل ضرب الاجل تعیین شده از سوی آنان این مشکل حل نشود، آنان نامهای این رسانه ها را افشا خواهند کرد.