ډیالوک: سو ختاندن مکتب ها و بستن ان و استفاده نظامی از ان جنایت بزرګ است چاپ