ژورلید:حکومت اراده ای برای برګذاری انتخابات ندارد، وبا به تعویق انداختن انتخابات میخواهد مدت زمان خود وپارلمان را تمدید نماید چاپ

بخش اول

بخش دوم