نن: دا عش هر سال به صد ها هزار دالر از استخراج معادن عاید بدست میاورد چاپ