جنگ میان نیروهای حکومت سوریه و گروه تندرو "تحریر الشام" در دمشق پایتخت این کشور جریان دارد. چاپ
nasim   

گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است که این جنگ در حومه های شهرک "موغر المیر" در جنوب غرب دمشق، متمرکز است.

به گفتۀ منابع نیروهای حکومتی، مناطق ستراتیژیک شهر موغر المیر را تصرف کرده اند و از آنجا بر اهداف جنگجویان مسلح راکت پرتاب می کنند.

نیروهای دولتی سوریه، ویدیوهای این جنگ را نیز نشر کرده اند.