وزیر تجارت چین می گوید که جنگ اقتصادی میان بیجینگ و واشنگتن، عواقب ناگواری برای اقتصاد تمام جهان خواهد داشت چاپ
kabulnews   

يكشنبه, 20حوت

وی در یک نشست خبری در حاشیه نشست کنگرۀ ملی مردم چین گفته است که آنان خانهان جنگ اقتصادی با ایالات متحده نیستند و هیچگاهی چنین رقابت غیر سالمی را آغاز نخواهند کرد.

این اظهارات مقامهای چین در حالی است که ایالات متحده بر واردات المونیم و آهن از سوی کشورهای مختلف به شمول چین، تعرفه های گزافی را وضع کرده است.