مردم پاکستان امروز در انتخابات پارلمانی اشتراک کردند چاپ
اطاق خبر   

چهارشنبه, 03 اسد

مقامها می گویند که روند انتخابات بدون رویداد های امنیتی بزرگ به گونۀ درست برگزار گردید.

در این انتخابات، نزدیک به 3500 تن از مناطق مختلف پاکستان برای 272 کرسی پارلمان نامزد هستند.

در یک انفجار در نزدیکی یک مرکز رأی دهی در کویته مرکز ایالت بلوچستان نزدیک به 31 تن کشته شدند.