رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در برابر تهدیدهای امریکا واکنش نشان داد چاپ
اطاق خبر   

چهارشنبه, 10 اسد

اردوغان اظهارات اخیر مقامهای امریکایی در رابطه به سیستم قضایی ترکیه را پر از اهانت و گرفته شده از ذهنیت صهیونیستی خوانده است که به گفتۀ وی سود این گونه اظهارات به هیچ کسی نمی رسد.

اردوغان گف هاست که وزیر خارجه ترکیه در حاشیه کنفرانس آسیان با همتای امریکایی اش در رابطه به این اظهارات به گونۀ مفصل گفتگو خواهد کرد.