ډیالوک: د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د داعش د فعالیتونو ډېروالی چاپ