ژورلید: د امریکا او روسیې د ولسمشرانو لیده کاته چاپ

لومړی برخه

دویمه برخه