ډیالوک: د ټاکنو خپلواک کمېسیون وایي د احزابو وروستۍ طرحې عملي کېدل وخت ته اړتیا لري چاپ