ژورلید: په کابل کې د پرونیو غبرګو بریدونو مرګ ژوبله ۱۲۰ کسانو ته لوړه شوې ده. چاپ

لومړی برخه

دویمه برخه