ډیالوک:په ننګرهار کې پرلپسې خونړي ځانمرګي بریدونه چاپ