نن: د ټاکنو کمېسیونوایي د جعلي تذکرو په اړه څېړنې به ډېر ژر بشپړې شي چاپ