خبر او نظر: د ولسي جرګې د اداري پلاوي پر سر ټاکنې چاپ