خبراونظر:ولسمشر د وزیرانو د استیضاح مسله د تفیسر لپاره سترې محکمې ته واستواله چاپ