شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

فرید حمیدی به عنوان لوی څارنوال تعین خواهد شد PDF چاپ نامه الکترونیک
kabulnews   

قرار است فرید حمیدی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان لوی څارنوال و قمرالدین شینواری به عنوان معاون لویه څارنوالی تعیین شوند.


منابع موثق به کابل نیوز می گویند، مراحل تعیین فرید حمیدی و قمرالدین شینواری نهایی شده و قرار است به زودی به اساس فرمان رییس جمهور تقرر آنان نهایی شده و رسمآ اعلام شود.


فرید حمیدی در حال حاضر به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر و قمرالدین شینواری نیز به عنوان رییس شورای سرتاسری اقوام ولایت های شرقی کشور کار می کند.