شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

بزرگان قومی فاریاب ، فعالان مدنی و اعضای حزب جنبش از نا امنی ها در این ولایت اظهار نگرانی میکنند PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

دوشنبه, 19 سنبله

آنان در یک نشست اعتراضیه بر افرایش نا امنی ها در این ولایت بر عملی نشدن تعهدات حکومت در پیوند به تامین امنیت این ولایت انتقاد کرده و میگویند ، که بر ضد گروه های تروریستی هیچگونه عملیاتی انجام نشده است .

آنان میگویند ، حکومت تنها تعهد میکند اما برای تامین امنیت این ولایت هیچ اقدامی نمیکند .

از چند ماه به این سو، نا امنی ها در فاریاب افزایش یافته است و بیشتر ساحات این ولایت شاهد درگیری ها است.

در اینجا، بزرگان قومی فاریاب، اعضای حزب جنبش ملی و فعالان مدنی گردهم آمده اند و از حکومت می خواهند که به امنیت این ولایت توجه جدی کند.

آنان می گویند که امنیت در ولایت فاریاب در مقایسه به گذشته بدتر شده است و حکومت نیز در این بخش هیچ توجهی نکرده است.

تصرف ساحات مهم این ولایت از سوی طالبان مسلح، بازداشت نظام الدین قیصاری از سوی حکومت و عدم تطبیق قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن، از جمله مواردی بود که در این نشست انتقادهای جدی صورت گرفت.

اشتراک کننده گان این نشست می گویند که اگر حکومت به نا امنی های ولایت فاریاب توجه نکند و شاهراه میمنه- شبرغان را از وجود طالبان تصفیه نکند، فاصله میان حکومت و مردم بیشتر خواهد شد.