شنبه, 27 سنبله 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

اعضای مشرانو جرگه میگویند ، از طریق لویه جرگه عنعنوی اداره موقت ایجاد شود PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

سه شنبه, 20 سنبله

شماری از اعضای مشرانو جرگه در پیوند بر وضعیت امنیتی اخیر در کشور اظهار نگرانی میکنند و برای بیرون رفت از این وضعیت خواهان ایجاد اداره موقت از طریق فراخوانی لویه جرګه عنعنوی هستند .

از سوی دیگر شماری دیگر از اعضای مشرانو جرگه میگویند ، در حضور داشت خارجی ها وضعیت  افغانستان با گذشت هر روز بدتر میشود و حضور آنان سودی در پی نداشته و راه بهتر همین است که قرار داد امنیتی با امریکا لغو گردد .

شدت جنگ و ناامنی در کشور و بلند رفتن تلفات، نگرانی اعضای مشرانو جرگه را برانگیخته است و آنان برای بیرون رفت از وضعیت جاری بر فراخوانی اجماع مردم و لویه جرگه تأکید می کنند.

اعضای مشرانو جرگه می گویند که وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور با گذشت هر روز بسوی بحران می رود و حکومت کنونی در کارهایش ناکام است و برای بیرون رفت از وضعیت جاری، باید لویه جرگۀ عنعنوی فراخوانده شده و ادارۀ موقت ایجاد شود.

در همین حال، پس از ولسی جرگه، شماری از اعضای مشرانو جرگه نیز قرارداد امنیتی با امریکا را غیر مفید می خوانند و می گویند که پس از امضای این قرارداد، وضعیت امنیتی در سراسر کشور بدتر شده است.

سناتوران می گویند که حضور خارجی ها در افغانستان وضعیت را بدتر کرده است و اکنون لازم است که دیگر قرارداد امنیتی با امریکا لغو گردد.

رئیس مشرانو جرگه نیز خواهان تجدید نظر بر قرارداد امنیتی است و می گوید که این قرارداد، وضعیت را بدتر کرده است.

وی می گوید که در کنار بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایات دیگر، فعالیت های گروه داعش نیز در ننگرهار افزایش پیدا کرده است.

خواست برگزاری لویه جرگه به هدف بهبود وضعیت در حالی از سوی مشرانو جرگه مطرح می شود که پیش از این، شماری از احزاب و جریانهای سیاسی نیز بر فراخوانی اجماع ملی و برگزاری لویه جرگه به هدف بیرون رفت از وضعیت جاری، تأکید کرده اند.