دوشنبه, 03 عقرب 1400 -

نظر سنجی

حکومت جدید به کدام یکی از مسایل اولویت دهد؟
 

Facebook Social Like Box

مردم پاکستان امروز در انتخابات پارلمانی اشتراک کردند PDF چاپ نامه الکترونیک
اطاق خبر   

چهارشنبه, 03 اسد

مقامها می گویند که روند انتخابات بدون رویداد های امنیتی بزرگ به گونۀ درست برگزار گردید.

در این انتخابات، نزدیک به 3500 تن از مناطق مختلف پاکستان برای 272 کرسی پارلمان نامزد هستند.

در یک انفجار در نزدیکی یک مرکز رأی دهی در کویته مرکز ایالت بلوچستان نزدیک به 31 تن کشته شدند.