جاپان میخواهد روابط با روسیه را تقویت کرده و توافقنامه صلح را امضا کند چاپ
اطاق خبر   

دوشنبه, 19 سنبله

شینزو ابی صدراعظم جاپان به هدف گفتگو در این مورد با مقامهای روسی به مسکو سفر کرده است .

وی پس از دیدار با پوتین رییس جمهور روسیه به رسانه ها گفته است که روی موضوعات مختلف دوجانبه منطقوی و بین المللی گفتگو کرده است . جاپان بخاطر مالکیت بر برخی جزایر دعوا دارند و پس از جنگ دوم جهانی تا کنون هیچگونه توافق رسمی صلح ندارند .